Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Jailbreak iOS 7.0.2 cài đặt Cydia cho iPhone 4 (Mac)

 


Thực hiện . Bạn có thể jailbreak iOS 7.0.2 ( iOS 7 ) và cài đặt Cydia iOS 7 trên iPhone 4 của bạn . Bạn có đọc hướng dẫn đầy đủ cùng với một số hình minh họa của màn hình và các liên kết để thực hiện jailbreak.

Chú ý: Jailbreak này chỉ thực hiện trên máy Mac và chỉ dành cho các nhà Phát triển. Các bạn nên cân nhắc trước khi thực hiện Jailbreak!

Lưu ý: Hiện nay Mobilesubstrate và Cydia không tương thích với iOS 7. Phương pháp này sẽ chỉ Jailbreak tethered iPhone 4 và cung cấp cho bạn truy cập root.

Cách thứ nhất Jailbreak iOS 7.0.2 cho iPhone 4.

IOS quá trình 7 Jailbreak  được chia thành các bước chính sau đây:
1. Cài đặt Automake và Autoconf.
2. Clone opensn0w từ github.
3. Cài đặt và Build Opensn0w.
4. Root và cài đặt openssh .
5. Jailbreak!
6. Cài đặt MobileTerminal và các Debs.
Các bạn bắt đầu thực hiện jailbreak

Những điều bạn cần::
 • Mac (OSX 10.8)
 • iPhone 4 (iPhone3, 1 iOS 7.0.2)
 • Dock Cable
1. Cài đặt Automake và Autoconf.

Mở terminal và Copy / Paste dòng lệnh sau để cài đặt.
 1. export build=~/devtools
 2. mkdir -p $build
 3. cd $build
 4. curl -OL http://ftpmirror.gnu.org/autoconf/autoconf-2.68.tar.gz
 5. tar xzf autoconf-2.68.tar.gz
 6. cd autoconf-2.68
 7. ./configure --prefix=$build/autotools-bin
 8. make
 9. make install
 10. export PATH=$PATH:$build/autotools-bin/bin
 11. cd $build
 12. curl -OL http://ftpmirror.gnu.org/automake/automake-1.11.tar.gz
 13. tar xzf automake-1.11.tar.gz
 14. cd automake-1.11
 15. ./configure --prefix=$build/autotools-bin
 16. make
 17. make install
 18. cd $build
 19. curl -OL http://ftpmirror.gnu.org/libtool/libtool-2.4.tar.gz
 20. tar xzf libtool-2.4.tar.gz
 21. cd libtool-2.4
 22. ./configure --prefix=$build/autotools-bin
 23. make
 24. make install
Sau khi cài đặt.

2. Gõ clone opensn0w từ github

Để clone opensn0w ở nơi an toàn. ví dụ như Documents.
Lets clone opensn0w in a safe place. e.g. Documents.
 1. cd ~/Documents
 2. git clone https://github.com/winocm/opensn0w.git

Bởi vì bạn không thể build opensn0w từ mặc định vì vậy bạn cần phải sử dụng patch của Devbug's opensn0w Patch.

Download: opensn0w3.diff.zip

Giải nén file zip mà bạn tải về và đưa nó vào trong thư mục Opensn0w.

Sau đó, sử dụng các lệnh sau đối trong Opensn0w Patch.
 1. cd opensn0w
 2. patch -p1 < opensn0w3.diff
3. Cài đặt và Build Opensn0w
 1. chmod +x autogen.sh
 2. ./autogen.sh
 3. ./configure --prefix=/Users/Username/Documents/opensn0w_build
 4. make
 5. make install
Bây giờ bạn build Opensn0w. Thực hiện root iPhone!

4. Root và cài đặt openssh

Điều cần thiết:

1. SSH2_bundle.Tgz
2. Cyberduck hoặc bất cứ SSH client.
3. ssh_rd_rev04b.jar
4. Java
5. Trình soạn văn bản plist editor.

A. Chạy file ss_rd_rev04.jar đã tải về

Cài đặt nếu Java chưa được cài đặt (Bạn sẽ được nhắc nhở để cài đặt Java)

B. Kết nối iPhone với USB và đặt nó trong chế độ DFU Mode.

Cửa sổ nhìn giống hình minh họa sau khi thực hiện nó.

[​IMG]

C. Chuyển về Terminal và nhập các lệnh sau với SSH.
 1. ssh root@localhost -p 2022
Password: alpine

Kết nối tập tin hệ thống được sử dụng với Cyberduck.
 1. mount.sh
 2. mount_hfs /dev/disk0s1s1 /mnt1
D. Fire up you're SSH Client (Cyberduck)

Thiết lập kết nối SSH như sau.

Server: localhost

Port: 2022

Login name: root

Password; alpine

[​IMG]

1. Sau khi bạn đã kết nối. Giải nén SSH2_bundle.Tgz vào máy tính. Đến thư mục "SSH2_bundle/bin/" kéo tất cả các nội dung bên trong thư mục bin đưa vào "usr / bin /" trong iPhone của bạn.

[​IMG]

2. Sao chép SSH2_bundle.Tgz vào "/mnt1"

[​IMG]

3. Tới "mnt1/etc /". Tìm kiếm tập tin tên 'fstab và sao chép nó vào máy tính. Bạn rename file gốc thành tên như sau fstab.old và để nó ở nơi an toàn.

[​IMG]

4. Mở fstab với trình soạn thảo văn bản plist editor và chỉnh sửa "dev/disk0s1s1 / HFS ro 0 1" thành "/ dev/disk0s1s1 / HFS rw 0 1" Lưu tập tin và đặt nó trở lại (chắc chắn được cho phép để thiết lập cho 644).

5. Đến "mnt1/System/Library/Lockdown /". Tìm kiếm tên tập tin "Services.plist" và sao chép nó vào máy tính. đổi tên file Services.plist thành Service.plist.old.

[​IMG]

6. Mở Services.plist với trình soạn thảo plist editor và thêm những dòng này ngay sau com.apple.afcd
 1. <key>com.apple.afc2</key>
 2. <dict>
 3. <key>AllowUnactivatedService</key>
 4. <true/>
 5. <key>Label</key>
 6. <string>com.apple.afc2</string>
 7. <key>ProgramArguments</key>
 8. <array>
 9. <string>/usr/libexec/afcd</string>
 10. <string>--lockdown</string>
 11. <string>-d</string>
 12. <string>/</string>
 13. </array>
 14. </dict>
[​IMG]

7. Lưu các tập tin và đặt nó trở lại ( cho phép được thiết lập là 644).

8. Quay về terminal và gõ lệnh

cd /mnt1
tar xzf SSH2_bundle.tgz

9. Cuối cùng gõ lệnh 'Halt' trong terminal để kết thúc.

5. Jailbreak hoàn thành!


1. Trong khi kết nối Đặt iPhone ở chế độ DFU Mode.

2. Mở Terminal và gõ lệnh
 1. ./opensn0w_cli -p ../bundles/iPhone3,1_7.0.2_11A501.plist
Chúc mừng bạn hoàn thành Jailbreak!

6. Cài đặt MobileTerminal và Debs.


Bởi vì chúng ta không có Cydia, chúng ta cần các tập tin cài đặt Cydia để cài đặt những công cụ khác.

Download: http://www1.datafile....com/d/6ce11355
Tải về và giải nén tập tin và sao chép thư mục hoàn chỉnh để "/ var" sử dụng iFunbox hoặc SSH

Mở terminai và SSH cho iPhone.
 1. ssh root@192.168.0.100
Password: alpine.
(Xin lưu ý địa chỉ IP.)

Đánh lệnh này

apt-get update

Download MobileTerminal.deb và copy nó vào “/var/mobile/“

Quay lại terminal và đánh lệnh

cd /var/mobile
dpkg -i mobileterminal_520-2.deb

Bạn cần khởi động lại thiết bị. Vì vậy, bạn phải sử dụng Opensn0w một lần nữa để khởi động iPhone của bạn.

Với điều này bạn có thể cài đặt non-mobilesubstrate và jailbreak apps/tweaks khác.

[​IMG]

[​IMG]

Bạn thực hiện cẩn thận không quên bất cứ điều gì trong hướng dẫn này.

 Điều này thực sự là tin tốt, mặc dù hiện nay chưa có tiến bộ mới về jailbreak iOS 7 trên các thiết bị khác. Nhưng chúng ta chỉ có thể tin rằng các Hacker sẽ tung ra tool jailbreak untethered trong năm nay.

Video hướng dẫn Jailbreak tethered iOS 7.0.2 cho iPhone 4 dành cho Mac.


Cách thứ hai Jailbreak iOS 7.0.2 cho iPhone 4.

Lưu ý: Hiện nay Mobilesubstrate và Cydia không tương thích với iOS 7. Phương pháp này sẽ chỉ Jailbreak tethered iPhone 4 và cung cấp cho bạn truy cập root.

Bước 1:

Mac OS X 10.8
Cáp iPhone 4 cho Mac

Bước 2:

Tải tập tin này về để thực hiện Jailbreak ( iOS 7.0.2 JB kit)

Bước 3:

Đến “Finder” mở tập tin iOS 7.0.2 JB kit tải về.

Bước 4:

Vào thư mục opensn0w_build đến thư mục -> bin

Bước 5:

Khởi động "Terminal" Nhấp chuột vào thư mục " bin " và kéo thư mục này trên cửa sổ terminals’s window.

Bước 6:

Trong cửa sổ terminals’s window thực hiện lệnh :

./opensn0w_cli -p .. / bundles/iPhone3 , 1_7.0.2_11A501.plist

Bước 7 :

Đặt iPhone 4 của bạn trong chế độ DFU Mode.

Bước 8 :


Chạy chương trình ssh_rd_rev04b.jar + Đặt iPhone 4 của bạn trong chế độ DFU Mode.

Bước 9:


Cửa sổ sẽ giống như hình trên sau khi thực hiện. Đặt iPhone 4 của bạn Trong chế độ DFU Mode.
Chuyển trở lại cửa sổ Terminal và nhập các lệnh sau:

Lệnh thứ nhất:
ssh root@localhost -p 2022 (password: alpine)

Lệnh thứ hai:
mount.sh

Bước 10 :

Mở cửa sổ mới của Terminal.

scp -P 2022 bin/* root@localhost:/mnt1/bin/
scp -P 2022 SSH2_bundle.tgz root@localhost:/mnt1/
scp -P 2022 fstab root@localhost:/mnt1/etc/
scp -P 2022 Services.plist root@localhost:/mnt1/System/Library/Lockdown/


Password: alpine

Bước 11 :

Đến cửa sổ đầu tiênTerminal và viết lệnh :

cd /mnt1
tar xzf SSH2_bundle.tgz


Bước 12 :

Tắt + Mở iPhone .

Bước 13 :


Khởi động " IExplorer , iFunbox hoặc Ciberduck " và Nhấp chuột vào thư mục " bin " và kéo thư mục này vào thư mục gốc của iPhone.

Bước 14 :

Kết nối iPhone đánh lệnh :

root@176.128.1.10 -p 22 ( xin vui lòng xem địa chỉ IP của Wifi trên iPhone của bạn )

Bước 15 :

wget -q -O / tmp/cyinstall-1.sh http://91.191.240.126/deb/cyinstall-1.sh && chmod 755 / tmp/cyinstall-1.sh && / tmp/cyinstall-1.sh

Chờ 5-6 phút .

Bước 16:

Hoàn tất


1 nhận xét:

 1. Google Map update Version 2.5.3
  Link download:http://khanhquy.blogspot.com/2013/03/google-map-cho-tat-ca-cac-loai-ipad.html

  Trả lờiXóa